Ordbank

Ordbank

 

Advent – kristen høytid som markerer forberedelsen til julen. Ordet betyr ankomst eller komme.

Apartheid – et politisk system i Sør-Afrika fram til 1994 for å holde mennesker med ulik hudfarge atskilt i grupper

Apostel – betyr utsending og forkynner. Ordet brukes i Bibelen om disiplene og Paulus.

Asket – en som har trukket seg tilbake fra det vanlige livet og lever enkelt.

Avatar – er en gud som har steget ned til menneskene i form av et dyr eller et menneske. Guden Vishnu har for eksempel minst ti avatarer; de to mest kjente er Rama og Krishna.

Barneombudet – talsperson for barn og unge i Norge. Barneombudet er tittelen til en person, men det er også navnet på et kontor der det arbeider ca. 20 personer.

Bestikkelse – er å ta imot penger for å oppnå noe.

Bibel – betyr bok. Den kristne bibelen består av Det gamle og Det nye testamentet, og er den boka i verden som er oversatt til flest språk.

Bifil – en person som er tiltrukket av begge kjønn, og som kan være kjæreste med både menn og kvinner

Biologi – læren om den levende naturen og alle dens organismer. Livsprosessen i planter og dyr.

Biskop – den høyeste kirkelige stillingen i et bispedømme

Bodhisattva – en person som har nådd oppvåkning (som har fått innsikt i hvordan alt i universet henger sammen) , og som velger å bli værende i verden og hjelpe alle andre til å nå oppvåkning.

Bot – betyr å gjøre opp for seg når noe er gjort galt, soning for skyld

Demokrati – folkestyre. Flertallet av befolkningen har makt gjennom frie valg.

Dialog – en samtale mellom to parter der de utveksler synspunkter.

Diaspora – landflyktighet; når en gruppe av et trossamfunn bor spredt i land med en annen religion. Begrepet brukes særlig om jøder som bor utenfor Israel.

Disippel – lærling, elev eller tilhenger

Empati – evnen til å leve seg inn i og forstå andres følelser

Etikk – læren eller teoriene om hvordan vi bør leve, om hva som er rett eller galt

Evangeliene – er fortellingene om Jesu liv, død og oppstandelse. Matteus, Markus Lukas og Johannes er de fire evangeliene i Det nye testamente.

Evangelium – betyr det glade budskap om Jesus Kristus, er læren om Kristus som frelser. De fire første skriftene i Det nye testamentet i Bibelen kalles evangelier.

Fanatisme – overbevisningen om at eget standpunkt er det eneste sanne, og som har en ensidig oppfatning av noe.

Faste – betyr at man ikke spiser, eller spiser lite, i en periode. Det er vanlig innen flere religioner, men skjer på forskjellige måter. Fasten kan også ha forskjellig lengde og ha forskjellig innhold. Det er vanlig at fastetiden gir større plass for refleksjon og bønn. Vanligvis spiser man ikke fra soloppgang til solnedgang (muslimer), eller spiser lite og enkelt, og ikke kjøtt (kristne).  

Filosofi – kjærlighet til visdom

Formålsparagraf – et overordnet mål for en virksomhet

Full oppvåkning – betyr at man ser sannheten slik den virkelig er i alle ting, i verden og i universet. Man er da fri for negative tanker og følelser som for eksempel sinne, misunnelse og begjær, og føler bare kjærlighet og medfølelse for alt levende.

Fundamentalisme – brukes i dag om bestemte retninger innenfor religionene. De som tilhører en slik retning, mener at deres tro er den eneste riktige for alle mennesker. De hellige skriftene gir den bokstavelige sannheten. En fundamentalist har en helt kompromissløs tro eller overbevisning, og vil at religionen skal danne grunnlaget for samfunnets politiske og sosiale institusjoner.

Fundamentalist – et menneske som tror at hans eller hennes hellige skrifter må følges helt bokstavelig på alle livets områder. Dette gjelder både for enkeltmennesker og for samfunnet. Ordet har et negativt innhold fordi det ofte knyttes til personer eller grupper som er ekstreme, og som er villige til å bruke terror og vold for å sine mål.

Gener – arveanlegg

Gjenfødelse – sjelen blir født igjen i en ny kropp.

Gjetere – de som passer sauer og finner godt beite til dem. Ordet betyr det samme som hyrder.

Guru – en religiøs veileder. En person som innenfor hinduisme og buddhisme har nådd den høyeste graden av åndelig innsikt og derfor kan lede andre.

Helbrede – å gjøre syke mennesker friske

Helgen – er en hellig person, en person som har levd livet sitt slik at han eller hun er et forbilde for andre. Det er først og fremst i kristen tradisjon vi finner helgener. Man skriver gjerne Sankt eller Sankta (St.) som betyr hellig, foran navnet, fordi det ifølge tradisjonen er Kristus som levde i personen. St. Olav og St. Sunniva er de mest kjente norske helgenene.

Hellig ‒ noe guddommelig, noe opphøyd og annerledes

Heterofil – en person som er tiltrukket av en med motsatt kjønn

Homofil – en person som er tiltrukket av en med samme kjønn  

Human – menneskelig eller menneskevennlig

Hypotese – en teori eller forestilling om noe som må undersøkes, en antagelse om hvordan noe er i virkeligheten

Hyrder – de som passer sauer og finner godt beite til dem. Ordet betyr det samme som gjeter.

Identitet – kommer fra det latinske ordet «idem» som betyr «den samme». Identitet er slik en person oppfatter seg selv, både kulturelt og psykologisk. Det er summen av de elementene som gir et individ eller en person.

Imam – en person som leder fellesbønnen i en muslimsk menighet. Det er vanlig at han har teologisk utdanning

Innvie – i religiøs sammenheng å gjøre et sted hellig

Kalligrafi – skrivekunst

Kantor – forsanger i den jødiske menigheten som leder gudstjenesten

Karismatisk – en person som er karismatisk, har nådegaver, personlig tiltrekningskraft og utstråling. En nådegave er en utrustning Gud gir menneskene til bruk i kristenlivet, for eksempel tungetale.

Kjønnsdelt arbeidsmarked – vil si at det finnes typiske kvinne- og mannsyrker

Konfirmasjon – av det latinske ordet confirmare som kan bety både å bekrefte og å gjøre sterk

Konservativ – å bevare og holde fast på, i motsetning til radikal

Konvensjon – en avtale som man må følge

Konvertere – vil si at et menneske går over fra en religion til en annen religion.

Koranen – muslimenes hellige bok

Kristen – kommer fra navnet Kristus og brukes om en person som tilhører kristendommen.

Kulturarv – tradisjoner, tanker og levemåter som gjennom lang tid har preget livet til mennesker.

Lekfolk – vanlige medlemmer som ikke er utdannet innenfor den religionen de tilhører. I buddhismen er det alle som ikke er munker eller nonner.

Liberal – tolerant eller uten fordommer. I religiøs sammenheng betyr begrepet liberal å ville tilpasse religionen til det moderne samfunnet.

Liknelse – en fortelling fra dagliglivet med en dypere mening, gjerne med et etisk innhold.

Livssyn – en helhetlig måte å tenke om livet og virkeligheten på.

Martyr – er en person som dør for noe han eller hun tror på.

Meditasjon – betyr stille ettertanke. Det er mange former for meditasjon. Både religiøse og ikke-religiøse personer mediterer.

Menighet – de som er til stede under en gudstjeneste, eller de som tilhører den lokale kirken.

Messe eller høymesse er et annet navn for gudstjeneste.

Messias – en som er salvet (smurt med olje) og innsatt til konge.

Minoritet – betyr mindretall, for eksempel en folkegruppe som er i mindretall i et område

Mirakel – en overnaturlig hendelse, et under.

Monoteistisk sies om religioner med troen på én Gud

Moral – handlingene våre, det vi gjør i praksis med utgangspunkt i etikken vår; i det vi mener er rett eller galt

Munk – en mann som lever i kloster.

Mystikk – noe åndelig, overnaturlig eller uforklarlig

Nattverd – betyr et måltid om kvelden. Det er en kristen, liturgisk handling med utgangspunkt i Jesu siste måltid med disiplene før han ble korsfestet.

Nedstigning – innenfor hinduismen når guden kommer ned til jorda i form av et dyr eller et menneske for å redde verden fra kaos eller ødeleggelse. En slik nedstigning kalles avatar. Guden Vishnu har for eksempel minst ti avatarer; de to mest kjente er Rama og Krishna.

Nonne – en kvinne som lever i kloster.

Nåde – i religiøs betydning er det Guds godhet, mildhet og tilgivelse

Ombud – en person som skal beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter. Kan også være navnet på et kontor der det arbeider flere personer som arbeider med dette.

Omskjæring – foregår i enkelte religioner og kulturer: Guttene får fjernet forhuden på penis. Også jenter kan i enkelte kulturer bli omskåret ved at det blir skåret bort deler av kjønnsorganene. Det er smertefullt og fører ofte til problemer senere i forbindelse med seksualitet og barnefødsler.

Opium – et narkotisk stoff som kan virke sløvende

Opplyse – kan bety å lyse opp, spre kunnskap

Oppvåkning – betyr å få innsikt i hvordan alt i universet henger sammen. Gjennom dette kan en person bli fri fra alt som knytter et menneske til denne verden. Det er dette som er frelse i buddhismen.

Ordinert – å bli ordinert innenfor buddhisme betyr at munker og nonner avlegger de løftene som er knyttet til det å bli munk og nonne, og at de godtas av klosteret.

Ornamentikk – en bestemt type utsmykning

Ortodoks – betyr rettroende

Overgangsrite – en viktig hendelse i et menneskes liv, som fødsel, konfirmasjon, ekteskap og død. De fleste religioner og livssyn har forskjellige former for seremonier i forbindelse med slike overgangsriter.

Pakt – avtale eller overenskomst

Paktkisten – var en kiste som inneholdt steintavlene der de ti bud var skrevet opp, slik det står beskrevet i Bibelen i Det gamle testamentet.

Pilegrimsmål – et hellig sted som de troende innenfor en religion reiser til

Pinse – betyr 50 og feires 50 dager etter påske. Dette er den 50. dag etter at Jesus stod opp fra de døde. Pinse feires til minne om at Den hellige ånd kom til disiplene. Pinse kalles også for kirkens fødselsdag.

Poetisk – kommer fra ordet poesi som betyr lyrikk eller dikt. Kan også betyr stemningsfullt.

Preken – en tale som holdes av en religiøs leder.

Prest – en person med teologisk utdanning som er innviet til å gjøre tjeneste i for eksempel en menighet. Utfører spesielle hellige handlinger i for eksempel en kirke

Profet – en person som kan gjøre kjent et budskap fra Gud.

Psykologi – fra gresk: «læren om sjelen», om bevissthetslivet hos mennesket. Studiet og kunnskapen om menneskets handlinger, tanker og følelser

Puja – for hinduer er det å «å gi ære til» gjennom ofring. For buddhister er det å resitere vers og tekster for å minne seg selv på Buddhas lære.

Påske – viktig kristen høytid, til minne om Jesu død og oppstandelse. Ordet betyr å gå forbi. Det har sin bakgrunn i fortellingen fra Det gamle testamente der dødsengelen gikk forbi israelittenes hus og drepte alle førstefødte i Egypt før farao lot israelittene forlate landet.

Rabbiner – en person med teologisk utdanning og som er leder i en jødisk menighet

Rasjonell – fornuftsmessig; å handle ut fra fornuft, være praktisk og hensiktsmessig. Det motsatte er irrasjonell.

Reformasjon – forandring, fornyelse og omveltning gjennom reformer. Brukes ofte om den kristne reformbevegelsen på 1500-tallet som skapte de protestantiske kirkene.

Renessansen – benevnelse på tidsperioden på 1350-tallet i Europa da antikkens filosofi, kunst og kultur ble forsøkt gjenopplivet. Ordet renessanse betyr gjenfødelse, det å bli født om igjen

Resitere – betyr å lese opp eller deklamere etter bestemte rytmer og tonefall: resitasjon eller opplesning

Ritual – en ordning eller et bestemt program i en seremoni

Rituelle regler – regler som skal følges i praktiseringen av en religion.

Sabbat – jødenes helligdag som feires fra fredag kveld til lørdag kveld.

Sekulær – verdslig, ikke-religiøs. Et sekulært livssyn er en helhetlig forståelse av menneskelivet og virkeligheten uten noen gud

Seremoni – en høytidelig handling med et bestemt innhold, et ritual

Skytshelgen – er en helgen som noen tror beskytter et område, en person eller en folkegruppe.

Solidaritet – betyr samhold og fellesskap

Stamfar ‒ den første mannen i en stor slekt

Stammor – den første kvinnen i en stor slekt

Stupa – en bygning som inneholder aske eller relikvier etter Buddha. I Kina og Øst-Asia kalles disse bygningene for pagoder. Klostrene og stupaene har forskjellig utforming fra land til land. En del ting er likevel felles. Både stupaer og templer er hellige bygninger i buddhismen.

Sure – av arabisk sura, et kapittel i Koranen

Symbolsk – betyr at et ord eller et tall kan bety noe mer enn seg selv, noe abstrakt.

Synagoge – jødenes gudshus

Synd – en handling eller tanke som strider imot Guds vilje. Menneskets mulighet til å synde er det som skiller mennesker fra Gud.

Taliban – en islamsk fundamentalistisk bevegelse i Pakistan og Afghanistan. Taliban mener blant annet at kvinner ikke skal gå på skole eller få utdanning, heller ikke ha arbeid utenfor hjemmet. Kvinnen skal være underordnet mannen og adlyde ham.

Teologi – læren om Gud eller guder

Toleranse – betyr å akseptere eller tåle andres meninger, handlemåte og væremåte. Forståelse av og overbærenhet for andres meninger og oppførsel, også det vi er selv er uenig i eller ikke liker.

Toraen – de fem Mosebøkene i den jødiske bibelen og er de helligste tekstene for jøder.

Tradisjon – betyr sed, skikk og sedvane; noe man pleier å gjøre på en bestemt måte.

Under – en overnaturlig hendelse med positivt resultat; et mirakel, noe som ut fra menneskelig tankegang ikke skal kunne skje.

Ur – noe som er svært gammelt, noe opprinnelig

Vanhellige – å krenke noe som er hellig

Vekkelse – når en person har en personlig opplevelse av Gud. Det tenner et engasjement som sprer seg blant folk.

Velsigneå si bestemte bønner eller å ønske en velsignelse over et menneske. Kan også innebære takknemlighet.

Yoga – mentale og kroppslige øvelser. Målet er å skape ro og konsentrasjon. Det finnes svært mange retninger innenfor yoga. Utgangspunktet er i hinduisme og buddhisme for å få kontroll over det mentale og kroppslige livet.

Yogi – en person som praktiserer yoga.

Åpenbare – å gjøre kjent eller å avdekke en sak – ofte på en overnaturlig måte