Den Evangelisk Lutherske Frikirke

 

FRI1

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • kjennetegn ved Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Det kan være litt om hvorfor den ble til, om kirkebygg og om gudstjenesten

 

Slik ble kirken til

Det har stadig vært diskusjoner her til lands om hva staten skal bestemme, og om hva kirken selv skal bestemme, i saker som gjelder kirken. Det var denne debatten som skapte Den Evangelisk Lutherske Frikirke i 1887.

På 1800-tallet var det flere vekkelser i Norge. Mange forandret måten de levde på som kristne. Engasjementet for den kristne tro økte. Det førte til at noen så kritisk på flere av kirkens ordninger. På den tiden var det slik at alle måtte gifte seg i kirken. Før de giftet seg, måtte de ta imot nattverd. Alle sto til konfirmasjon i kirken og måtte ta imot nattverd under konfirmasjonsgudstjenesten. De måtte også love å leve som kristne. Staten hadde gitt lover om dette.

Noen prester levde ikke slik kirken lærte. Menigheten bestemte ikke hvem som skulle være prester, og det var ikke mulig å avsette en uskikket prest. Det var mange som så med stor uro på at menigheten ikke kunne bestemme selv i kirkelige spørsmål. Dette er bakgrunnen for dannelsen av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, ofte kalt Frikirken.

 

Kjennetegn

Guttegruppa B-boys breaker under en gudstjeneste. Guttegruppa B-boys breaker under en gudstjeneste.

Det er tre viktige kjennetegn ved Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Det er at den er selvstendig fra staten, at den er evangelisk, og at den er luthersk.

At Frikirken er fri fra statens styre, innebærer at staten ikke kan bestemme over kirkens indre liv. Det er de som tilhører kirken, de som er døpt og personlig engasjert i den kristne troen, som skal styre den. Medlemmene bestemmer det som har med kirken å gjøre, som kirkens lover, hvem som skal være pastor, kirkens ledere, og alt som har med økonomi å gjøre.

FRI6

Frikirken er evangelisk. Den har som mål å forkynne evangeliet slik at flest mulig får troen på Jesus Kristus. Kirken ser seg selv som en del av den verdensomspennende kristne kirken som er forpliktet på Guds ord slik det står i Bibelen.

Frikirken bygger sin lære på den lutherske forståelsen av kristendommen. De lutherske bekjennelsesskriftene er grunnlaget for denne forståelsen. Det er skriftlige oppsummeringer av den kristne troen som Martin Luther gjorde da han levde på 1500-tallet.

 

Frikirken i Norge

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har rundt 20 000 medlemmer fordelt på 82 menigheter rundt om i landet. Det fins ikke noen andre kirker i verden som er organisert på samme måte som Den Evangelisk Lutherske Frikirke, men kirken samarbeider med tilsvarende lutherske kirker i Norge og i andre land.

Frikirkens øverste myndighet er synodemøtet. Alle menighetene velger sine utsendinger til dette møtet. Utsendingene kan være både menn og kvinner. Der blir lover, regler, strategi og visjoner for kirkesamfunnet vedtatt. Synodemøtet kommer sammen hvert tredje år. I mellomtiden ledes kirken av et styre og en synodeformann.

Den enkelte menighets øverste myndighet er menighetsmøtet, der alle medlemmer har stemmerett. Menighetene ledes av et eldsteråd og en pastor. Eldsterådet består av menn og kvinner som er valgt og innsatt til å ha lederansvar.

 

Kirkebygg og gudstjeneste

Kirkerommet i Frikirken er enkelt utstyrt. Det er ofte et alterbord foran i kirken med en bibel, blomster og lys på. Over alterbordet er det en utsmykning, som et maleri eller en billedvev. Kirken inneholder som regel flere rom til ulike aktiviteter gjennom uka. Den ønsker å være en alt-i-ett-kirke med tilbud til ulike aldersgrupper. Det kan være speidervirksomhet, korvirksomhet, barneklubber, ungdomsarbeid og eldretreff.

FRI3

Gudstjenesten er den viktigste samlingen i menigheten. Den har ingen fast liturgi, men følger ofte et mønster med lokale variasjoner. Den består av sang, skriftlesning, tale og bønn. Rundt én gang i måneden er det nattverd i gudstjenesten. Det arrangeres også ofte familiegudstjenester.

 

? Hvorfor tror du kirken har tilbud til ulike aldersgrupper?

 

Sammendrag

 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke ble til i 1880-årene fordi medlemmene selv ville bestemme over kirken sin. FRI4
 • Frikirken har Bibelen som grunnlag for tro, lære og liv.
 • Kirken bygger på den lutherske forståelsen av kristendommen.
 • Menighetsmøtet er øverste myndighet i den enkelte menigheten.
 • Frikirken har som mål å ha tilbud til alle aldersgrupper.

 

Husker du?

 1. Hvorfor ble Den Evangelisk Lutherske Frikirke dannet?
 2. Sett punktvis opp kjennetegn ved Frikirken.
 3. Hva betyr det at Frikirken vil være en alt-i-ett-kirke?

 

Til ettertanke

 1. I Frikirken kan både kvinner og menn være ledere og pastorer. Hvordan tror du det påvirker en kirke at begge kjønn er med i lederskapet?

 

Til videre arbeid

 1. Finn mer stoff om Frikirken. De får hjelp til dette på hjemmesiden deres, www.frikirken.no.
 2. Gå inn på hjemmesiden til en lokal frikirke i nærheten av der du bor, og finn ut hva kirken arbeider med. Er det ingen frikirke i nærheten, kan du for eksempel velge Kristiansand Frikirke.

 

 

 

 

Frikirken

I 2005 vedtok Frikirken at også kvinner kunne ha lederansvar som det å være eldste og pastor.

Begrep

 • En vekkelse - En vekkelse begynner ofte med at et menneske opplever et personlig møte med Gud. Det skaper et engasjement som griper om seg, og mange følger etter
 • Liturgi - Liturgi er ordningen for gudstjenesten
 • Pastor - Pastor er et annet ord for prest
 • Synode - Synode betyr kirkemøte