Den ortodokse kirke

 

Det mest vanlige motivet på ikon er Jesus Kristus allherskeren, han som hersker
over himmel og jord. Et slikt ikon finnes i alle ortodokse kirker. Det står
alltid godt synlig i kirken fordi Jesus står i sentrum av ortodoks kristentro.
Jesus er malt på gullbakgrunn med glorie rundt hodet, slik det blir gjort med
hellige personer. Hvorfor tror du glorien har form som et kors? I glorien står
tre bokstaver på gresk. De betyr «han som er». Hvorfor tror du det er malt inn
her? Forbokstavene i det greske navnet for Kristus er malt på sidene i bildet.
Hvorfor tror du de er skrevet på gresk? Høyre hånd er hevet til velsignelse over
de som ser på. Hvorfor tror du Jesus har en bokrull eller en bibel i venstre
hånd? Hva kan fargene på ikonet symbolisere? Les om fargesymbolikk på side 126 i RLE-boka. Se et tilsvarende ikon på side 154 i RLE-boka.
Det mest vanlige motivet på ikon er Jesus Kristus allherskeren, han som hersker over himmel og jord. Et slikt ikon finnes i alle ortodokse kirker. Det står alltid godt synlig i kirken fordi Jesus står i sentrum av ortodoks kristentro. Jesus er malt på gullbakgrunn med glorie rundt hodet, slik det blir gjort med hellige personer. Hvorfor tror du glorien har form som et kors? I glorien står tre bokstaver på gresk. De betyr «han som er». Hvorfor tror du det er malt inn her? Forbokstavene i det greske navnet for Kristus er malt på sidene i bildet. Hvorfor tror du de er skrevet på gresk? Høyre hånd er hevet til velsignelse over de som ser på. Hvorfor tror du Jesus har en bokrull eller en bibel i venstre hånd? Hva kan fargene på ikonet symbolisere? Les om fargesymbolikk på side 126 i RLE-boka. Se et tilsvarende ikon på side 154 i RLE-boka.

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • fortelle om kjennetegn ved Den ortodokse kirke
 • fortelle om Den ortodokse kirke i Norge
 • forklare hva som kjennetegner ikoner
 • fortelle om ortodokse kirkebygninger, gudstjenesten og sakramentene

 

Ikoner

Maria veiviseren er det mest vanlige ikonet av Maria, Guds mor. Marias hode er bøyd mot Jesus og høyre hånd peker mot ham. De greske bokstavene ved siden av glorien rundt Maria betyr Guds mor. Maria framstilles alltid sammen med Jesus, aldri alene. Jesus er framstilt som et lite barn, men med et voksent ansikt. Det er for å understreke den guddommelige visdommen han hadde som barn. Maria veiviseren er det mest vanlige ikonet av Maria, Guds mor. Marias hode er bøyd mot Jesus og høyre hånd peker mot ham. De greske bokstavene ved siden av glorien rundt Maria betyr Guds mor. Maria framstilles alltid sammen med Jesus, aldri alene. Jesus er framstilt som et lite barn, men med et voksent ansikt. Det er for å understreke den guddommelige visdommen han hadde som barn.

Ikonene er et kjennetegn ved Den ortodokse kirke. Ordet ikon betyr bilde, men ikoner er mer enn det. Kirken lærer at ikonet er fylt med guddommelig energi, en hellig forkynnelse i skjønnhet, form og farge. Motivene er hellige personer og helgener. Bildene skal ikke bare gjengi personene, men vise noe av det guddommelige og hellige ved dem. Menneskene på ikonene er forbilder som skal minne de kristne om å gjøre gode gjerninger. Ikonene er som regel malt på gullfarget bakgrunn. Gull er Guds farge, symbol på guddommelighet, herlighet, makt og ære.

Ikonmaling er en spesiell kunst. Ikonene er malt på treplater med utvalgte farger og symboler i spesielle systemer. De er todimensjonale og formidler noe evig og tidløst. De har ingen lyskilder eller skygger. Det er fordi det guddommelige lys gjennomstråler bildene. Menneskene på bildene er foroverbøyd for å understreke at de er ydmyke overfor Gud. Øynene deres er malt slik at de ser på dem som er i rommet, uansett hvor i rommet de er. Ikonene er kalt bønn fordi de skal være til hjelp for ettertanke og meditasjon. Folk ber ved ikonene, ærer dem, tenner lys og kysser dem. Ikonene henger i kirker, i forsamlingshus, i hjemmene og i biler.

? Hvorfor tror du ikoner er kalt et vindu mot det hellige?

 

Den ortodokse kirke

Ordet ortodoks betyr rett tilbedelse og lovprisning eller det å holde seg til den rette lære. Den ortodokse kirke mener at den har tatt vare på både gudstjenesteformene og læren fra de første kristne. Den mener å ha bevart den opprinnelige kristendommen. Den ortodokse kirke kan bedre omtales som de ortodokse kirkene, for den består av en rekke selvstendige ortodokse kirker.

Den ortodokse kirke er den tredje største grenen av kristendommen. Kirken er ofte kalt Østkirken. Den står sterkt i land som Hellas, Russland og andre østeuropeiske land. I dag fins kirken i store deler av verden, også i Norge.

  Skoltekapellet er et lite gresk-ortodoks kapell i Neiden i Finnmark. Skoltekapellet er et lite gresk-ortodoks kapell i Neiden i Finnmark.

 

Den ortodokse kirke i Norge

Nordmenn fikk kontakt med Den ortodokse kirke gjennom vikingenes reiser østover. Fra 1500-tallet har det vært en ortodoks kirke i Neiden i Finnmark. Det skyldes den nære kontakten med Russland. Kirken i Neiden er den eldste bygningen i Finnmark og er en del av Hellige Nikolai ortodokse menighet, som har sentrum i Oslo og avdelinger rundt om i landet. Den ortodokse kirke er en av de kirkene i Norge som vokser mest. Det er fordi mange innvandrere er ortodokse.

 

Kirkebygningen

Ved inngangen i en ortodoks kirke står døpefonten. Den er plassert der for å symbolisere at dåpen er inngangen til menigheten. De som er til stede, står under gudstjenesten. Den kan vare ganske lenge, og folk kommer og går. Menigheten synger uten instrumenter.

Ikonostasen i Den Hellige Nikolai Ortodokse kirke i Oslo. Ikonostasen i Den Hellige Nikolai Ortodokse kirke i Oslo.

Kirkene er utsmykket med flere ikoner. De henger på den øverste delen av veggene inne i kirkene. Den nederste delen er menneskenes plass, de levende ikonene. Bildene er synlige tegn på at Jesus, Maria, helgenene og englene er usynlig til stede. De som kommer inn i kirken, bøyer seg for ikonene, korser seg og kysser et ikonbilde. Mange tenner lys og setter det i en samlestake, korser seg og ber en stille bønn.

 

  O8

Gudstjenesten

Kirken mener at gudstjenesten skal speile den himmelske virkeligheten. Den foregår etter det som kalles den guddommelige liturgi. Liturgiens dypeste mening er å bli ett med Gud, å bli guddommeliggjort. Gudstjenesten inneholder bønner, skriftlesning og prosesjoner. Det er alltid nattverd i gudstjenesten. Brød og vin blir båret i prosesjon gjennom kirkerommet inn til alterrommet bak ikonostasen. Der skjer underet at brød og vin blir til Jesu legeme og blod. Det er høydepunktet i messen. Gjennom å ta imot Jesu legeme og blod blir nattverdsgjesten ett med Kristus.

Gudstjenesten inneholder mye sang, mest korsang og vekselsang. Sangene er bønner til Gud. Under gudstjenesten sprer presten røkelse rundt i rommet som et fysisk uttrykk for Guds velsignelse. Gudstjenesten appellerer til alle sansene: Det er mange ikoner å se i kirkerommet, sang kan høres, røkelse luktes og brød og vin smakes på.

 

Organisering

Den ortodokse kirke regner seg som verdens eldste. Hele kirkeorganisasjonen er delt inn i områder som er kalt patriarkater. De er selvstendige kirker med egne kulturelle tradisjoner. Områdene ledes av patriarker. Det eldste av de ortodokse patriarkatene er i Jerusalem. Det russiske patriarkatet er det største, men det er patriarken i Konstantinopel som er overhode for Den ortodokse kirke. Konstantinopel er den byen vi kaller Istanbul, og den ligger i Tyrkia.

Fader Klement til høyre er menighetsprest i Den russisk ortodokse kirken i Oslo. Her er han sammen med Olav Fykse Tveit som ble generalsekretær i Kirkenes Verdensråd i 2010. Kirkenes Verdensråd er en organisasjon for kirker i hele verden med en medlemsmasse på ca. en halv milliard mennesker. Fader Klement til høyre er menighetsprest i Den russisk ortodokse kirken i Oslo. Her er han sammen med Olav Fykse Tveit som ble generalsekretær i Kirkenes Verdensråd i 2010. Kirkenes Verdensråd er en organisasjon for kirker i hele verden med en medlemsmasse på ca. en halv milliard mennesker.

Det er bare menn som kan være prester og biskoper. Prestene kan være gift, men de kan ikke gifte seg etter at de er viet til prest. Biskopene velges blant de prestene som ikke er gift.

 

Flere kjennetegn

O9

Den ortodokse kirke står på flere måter nær Den katolske kirke. Den bygger sin lære på Bibelen og tradisjonen slik Den katolske kirke gjør. Medlemmene ærer helgener, ser på dem som forbilder og ber dem om forbønn hos Gud.

Kirken har de samme sju sakramentene som Den katolske kirke har. Les om disse på side 204 i KRLE-boka og RLE-boka. Dåpen og nattverden regnes som de to viktigste sakramentene. Dåpen skjer ved at barnets kropp senkes helt under vann tre ganger. Barnet blir født på nytt som Guds barn og medlem av kirken. Etter dåpen blir barnet salvet med en hellig salve, myronsalven. Nattverden blir forstått som en offerhandling der Jesus gir dem som tror på ham, del i sitt liv. Brød og vin deles ut til alle som deltar i nattverden, også barn.

I ortodokse hjem er det ofte en vegg som kalles det vakre hjørnet. Der er det ulike ikoner som familien tenner lys og ber foran. Ikonene er blant annet av Jesus, Maria og den helgenen familiemedlemmene er oppkalt etter. De bruker også en rosenkrans eller en bønnereim når de ber.

 

Vet du at mange ortodokse kristne ber Jesusbønnen flere ganger daglig. Bønnen stammer fra de første kristne og blir bedt i en spesiell rytme som en meditasjon. Den er slik: «Herre Jesus Kristus, Guds sønn, forbarm deg over meg.» 

 

Sammendrag 

 • Ikoner er hellige bilder med religiøst motiv malt etter fastlagt mønster.
 • Den ortodokse kirke er den tredje største grenen av kristendommen.
 • Den ortodokse kirke er en av de kirkene i Norge som vokser mest.
 • Det er viktig å holde seg til rett lære og rett tilbedelse.
 • Gudstjenesten inneholder bønner, skriftlesnng og prosesjoner.
 • Den ortodokse kirke ledes av patriarker og er inndelt i patriarkater.
 • Dåp og nattverd er de viktigste sakramentene.

 

 

Husker du?

 1. Forklar hva et ikon er. Bruk gjerne tankekart.
 2. Skriv noen kjennetegn ved Den ortodokse kirke.
 3. Hvordan ledes Den ortodokse kirke?
 4. Tegn en ortodoks kirke med gullkupler, forklar litt om hvordan kirken er inni og om hva som skjer i den.
 5. Fortell om hvordan ortodokse kristne praktiserer sin religion hjemme.
 6. Skriv en kommentar til et av bildene i kapitlet. Bruk det du har lært om fargenes symbolikk på side 126 i KRLE-boka og RLE-boka.

 

Til ettertanke

 1. Den ortodokse kirke er opptatt av alle sansene, som syn, hørsel, lukt og smak, tas i bruk under gudstjenesten. Hvordan gjør de det? Hvorfor tror du de er opptatt av det?

 

Til videre arbeid

 1. Fortell om ikonostasen i en ortodoks kirke.
 2. Prosjekt i samarbeid med faget kunst og håndverk: Bruk først tid på å studere hva et ikon er, og hvilke motiver som males på ikoner. Les om fargenes symbolikk på side 126 i RLE- boka. Mal ikoner på treplater.
 3. Finn likheter og forskjeller mellom Den ortodokse kirke og Den katolske kirke.

 

 

Den ortodokse kirke

En ortodoks kristen har ofte to navn, ett fra en helgen og ett fritt valgt. De har et ikon hjemme av den helgenen de er oppkalt etter. Denne helgenen passer spesielt godt på dem.

225 millioner mennesker tilhører Den ortodokse kirke.

Den ortodokse kirke i Norge har nærmere 10 000 medlemmer.

Noen ganger blir det hengt små metallgjenstander på ikonene. Disse har folk hengt der som takk for at de hellige personene har hjulpet syke mennesker å bli friske.

Mange ortodokse kristne ber Jesusbønnen flere ganger daglig. Bønnen stammer fra de første kristne og blir bedt i en spesiell rytme som en meditasjon. Den er slik: «Herre Jesus Kristus, Guds sønn,
forbarm deg over meg.»

Begrep

 • Liturgi - Liturgi betyr ordning for gudstjenesten
 • Ortodoks - Ortodoks betyr rett lære, en lære som er i samsvar med det opprinnelige
 • Patriark - Patriark betyr overhode, leder, far eller stamfar.