Verden og Norge: Økologi og natur

Filosofi og etikk_utsikt, himmel, msk

«Optimister skaper håp. Vi trenger mennesker som håper. Optimister skaper tro. Vi trenger folk som tror at det går. Optimister skaper bevegelse mot det positive og det umulige. Da kommer vi lenger enn vi trodde da vi begynte.»

Dagrun Eriksen

 

? Hva tenker du om Dagrunn Eriksens tanker om optimister?

 

Hva skal du lære?                                                    Filosofi og etikk_forsøplet strand

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer, som sosialt og økologisk ansvar i samfunnet
 • drøfte teknologiske utfordringer som dette fører med seg
 • tenke over og samtale om spørsmål om natur og kultur

 

Bærekraftig utvikling

Filosofi og etikk_grønt symbol, miljø

De siste tretti årene har FN arbeidet for å finne løsninger på de store miljø- og fattigdomsproblemene verden står overfor. I 1983 ble begrepet bærekraftig utvikling innført.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge muligheten for fremtidige generasjoner til å dekke sine behov. Med andre ord må vi bruke ressursene våre fornuftig. Men en bærekraftig utvikling innebærer ikke bare en utvikling som tar hensyn til kommende generasjoner. Den vil også kreve en jevnere fordeling av verdens ressurser mellom mennesker og mellom land.

 

Fattig og rik

Å minske, eller helst bli kvitt, fattigdommen i verden er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Sommeren 2013 var det over 7 milliarder mennesker i verden. 20 prosent bor i de rike, industrialiserte landene, men står for hele 80 prosent av verdens forbruk.

Fattigdom varierer fra land til land, og i en større målestokk kan det være vanskelig å si hvem som er fattig. For eksempel kan fattige i en av Indias storbyer tenke at en som blir sett på som fattig i Norge, egentlig er rik. Ca. 14,5 prosent av verdens befolkning lever under det Verdensbanken har definert som fattigdomsgrensen, det vil si at de har mindre enn 1,25 amerikansk dollar å leve på per dag. Det tilsvarer ca. 7,50 norske kroner. Da snakker vi om absolutt fattigdom.

Absolutt fattigdom vil si at et menneske ikke får dekt grunnleggende behov som mat, klær, hus, tilgang på grunnskole og viktige helsetjenester. Dette er mennesker som lever et liv i nød og usikkerhet, uten særlige muligheter til å endre sine liv.

Filosofi og etikk_ill.foto jente

? Hva tenker du om at 20 prosent av verdens befolkning står for 80 prosent av verdens forbruk?

 

Hva er årsakene til fattigdom?

Den viktigste årsaken til fattigdommen i u-landene er de alvorlige gjeldskrisene landene kom i i 1980-årene. U-landene var i stor grad produsenter av råvarer som kaffe, bomull, metaller og gummi. Råvareprisene sank, og landene kjøpte for mer enn de solgte. Mye av gjelden skyldes også at tidligere diktatorer i en del u-land hadde fått store lån som de mer eller mindre brukte på seg selv. De mer demokratiske styrene som etter hvert kom i de tidligere diktaturene, sliter fortsatt med gjelden. Dette har ført til at landene må betjene gjeld i stedet for å styrke helsevesenet og utdanningen. På den måten er de i en ond sirkel. Bedre utdanning og helse er en forutsetning for økonomisk framgang. Når de i stedet må betale gjeld, blir de bare enda fattigere.

Disse landene er dårligere rustet til å gjøre noe under og etter naturkatastrofer som tørke, flom og tsunami. Ved alvorlige sykdommer som hiv-aids og ebola, eller når mange barn dør av meslinger, er fattige land dårlig rustet til å bekjempe slike epidemier.

Filosofi og etikk_ill.foto slumområde

Sommeren 2005 ble det arrangert Live8-konserter i ti store byer verden over. Kravet var at G8-landene som skulle ha møte uka etter, skulle slette gjelden til de fattige landene. G8-landene er de åtte rikeste landene i verden. Resultatet fra møtet var at de 18 fattigste landene fikk slettet sin gjeld, men det står fortsatt mye igjen.

  

FNs tusenårsmål

Filosofi og etikk_FN-flagg

I forbindelse med tusenårsskiftet formulerte FN åtte mål for å bekjempe fattigdom. Disse målene skulle nås før 2015.

 

1. Utrydde fattigdom og sult

– Halvere andelen som lever på mindre enn 1,25 dollar per dag innen 2015 sammenliknet med 1990.

Målet om å halvere andelen ble nådd i 2010, men det er fortsatt store forskjeller i verden. I 2015 er det fremdeles en milliard mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Hovedårsaken til at målet ble nådd, var utviklingen i Kina og India.

– Halvere andelen som lider av hungersnød innen 2015.

Dette målet er ikke nådd. Fortsatt lider 850 millioner mennesker av underernæring. Det er en nedgang på bare 4,5 prosent.

 

2. Utdanning for alle

– Sikre at alle barn, både jenter og gutter, avslutter en grunnskoleutdanning innen år 2015.

Mellom 1999 og 2010 steg andelen barn som gikk på skole fra 82 prosent til 90 prosent, men etter 2010 har utviklingen stoppet noe opp.

 

3. Oppnå likestilling

– Like mange jenter som gutter i barneskolen innen år 2005, og på alle utdanningsnivåer innen 2015.

Det ser ut som om dette målet kan bli nådd på laveste nivå. I 2010 var det 97 jenter per 100 gutter i grunnskolen. Når det gjelder utdanning ut over grunnskolen, er det fortsatt store forskjeller ulike steder i verden.

 

4. Minske barnedødeligheten

– Minske dødeligheten for barn under fem år med to tredeler innen 2015.

Barnedødeligheten på verdensbasis har sunket med en tredel, men det er store forskjeller. Landene i Nord-Afrika har nådd målene, mens landene i Øst-Asia er nær ved å nå dem.

 

5. Minske mødredødeligheten

– Minske dødeligheten blant fødende og gravide med tre firedeler innen 2015.

I 2015 var dødeligheten blant fødende og gravide halvert, men det er fortsatt langt igjen før målet er nådd.

 

6. Forhindre spredning av hiv-aids, malaria og andre store sykdommer

– Forhindre spredning av hiv-aids, malaria og andre store sykdommer, og dermed snu den negative trenden av antallet nye tilfeller.

Færre mennesker blir i dag smittet av hiv-viruset, og færre dør av aids. På midten av 2000-tallet døde 2,2 millioner mennesker av aids årlig, mens tallet var redusert til 1,8 millioner i 2010.

 

7. Sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling Filosofi og etikk_symbol resirkulering, jordklode, msk

– Halvere andelen av jordas befolkning uten tilgang til rent drikkevann innen 2015.

Målet om å halvere antallet som ikke har tilgang til rent drikkevann, ser ut til å bli nådd. Også her står Kina og India for den største framgangen.

– Vesentlig forbedring i levekår for minst 100 millioner mennesker som bor i slumområder innen 2020.

Dette målet er nådd, men samtidig har antallet mennesker som lever i slumområder økt, så problemet er fortsatt stort.

 

8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

– Blant annet gjennom økt bistand, rettferdige handelsregler og sletting av gjeld for utviklingslandene.

Bistanden fra de rike landene har sunket de siste årene. Dette skyldes antakelig finanskrisen som begynte i 2008. Andelen av statsbudsjettet som utviklingsland bruker til å betale gjeld, har sunket kraftig.

Kilde: fn.no/Tema/FNs-tusenaarsmaal

 

 ? Hva er din mening om FNs tusenårsmål?

 

Hva gjør Norge?

  Filosofi og etikk_barn, elever

Norge går inn for å slette gjelden til de fattigste landene. Norge har også som mål å gi én prosent av bruttonasjonalprodukt i bistand til utviklingsland. Hva bistanden brukes til:

 • 15 prosent av bistanden går til å styrke utdanningen for barn i bistandslandene.
 • Støtte til å styrke det grunnleggende helsevesenet, i tillegg til vaksinasjonsprogrammer og liknende.
 • Kampen mot hiv-aids.
 • Støtte til tiltak som gir bedre forvaltning av ressurser som jord og vann, som reduserer luft- og vannforurensning, eller som bidrar til å bevare biologisk mangfold.

 

Etisk handel

Filosofi og etikk_ill.foto ungdom, unge voksne, klær, forbruk

De siste tiårene har mange store bedrifter flyttet produksjonen av varer til land i Asia, for eksempel Kina og India. I mange av disse fabrikkene er det avslørt nesten umenneskelige arbeidsforhold. I de senere årene har det blitt stadig større oppmerksomhet rundt arbeidsforholdene i fabrikkene i disse landene.

I Norge har en del arbeidsgivere og fagforeninger opprettet «Initiativ for Etisk Handel». Her kan norske bedrifter melde seg inn. De forplikter seg til å arbeide for forbud mot tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering. Arbeiderne skal også ha en lønn det går an å leve av, rimelig arbeidstid og arbeidsplassen skal ikke være farlig.

 

Vet du at store produsenter av sportsutstyr, som Nike og Puma, har forpliktet seg til bare å bruke produsenter som følger bestemte etiske retningslinjer. Det betyr ikke at det ikke er kritikkverdige forhold ved disse fabrikkene, men at forholdene lar seg kontrollere.

 ? Hva betyr det for deg om det du kjøper er produsert av barn, eller er laget i fabrikker hvor arbeiderne har alt for lang arbeidsdag og elendig arbeidsmiljø?

 

Mange andre tiltak

I Norge er det mange hjelpeorganisasjoner og andre som arbeider for å hjelpe verdens fattige. Når det skjer naturkatastrofer, blir det satt i gang innsamlingsaksjoner for å yte rask hjelp. Andre kampanjer er mer langsiktige, for eksempel fadderordninger som frivillige organisasjoner driver. Mange mennesker støtter frivillig opp om hjelpeorganisasjonenes arbeid.

 

Fattigdom i Norge

Filosofi og etikk_ill.foto familie

Norge har mange ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i av FN. Likevel har ikke alle det like bra. Tar vi utgangspunkt i definisjonen av fattigdom som EU bruker, levde i 2013 9,5 prosent av barn og unge under 17 år i familier som var fattige. I EU blir en person regnet som fattig hvis han eller hun har råd til bare halvparten av befolkningens gjennomsnittlige forbruk.

Med hensyn til fattigdom i Norge er det vanlig å snakke om relativ fattigdom. Relativ fattigdom defineres i forhold til en gitt gruppe. I Norge er det resten av befolkningen. Norge har et velferdssystem som skal sikre de aller fleste helt grunnleggende behov som mat, bolig, helsehjelp og utdanning. Den relative fattigdommen sier noe om at fattigdom ikke bare er snakk om overlevelse og tilfredsstillelse av grunnleggende behov, men at levestandarden måles i forhold til det samfunnet man lever i. Relativ fattigdom kan for eksempel gi seg utslag i manglende mulighet til å delta i vanlige aktiviteter som idrett, klasseturer og fødselsdagsselskaper.

De siste regjeringene har satt bekjempelse av fattigdom i Norge på dagsordenen, men antallet fattige har likevel økt.

 ? Hva mener du kan gjøres for at antallet fattige skal bli mindre i Norge?

 

Store klimaendringer

Filosofi og etikk_ill.foto tørke, tørt landskap

De siste årene har klimaet i verden endret seg, og mange land rammes av flere og kraftigere naturkatastrofer enn tidligere. Det viktigste tegnet på klimaendring er at middeltemperaturen stiger over hele kloden, men det fins områder der temperaturen stiger mer enn andre steder. Slike steder er Arktis og nordområdene. Dette fører blant annet til at isen i Arktis smelter, og den smelter raskere enn det man trodde tidligere. I Norge har temperaturøkningen de siste årene ligget over den gjennomsnittlige temperaturøkningen i verden.

 

 

Følger av klimaendringene

Filosofi og etikk_isbjørn

Klimaendringene kan få store følger. Flom, orkaner og kraftig nedbør ser ut til å øke i deler av verden, mens tørkeperioder kan bli lengre. Issmeltingen i Arktis fører til at havet vil stige. Dyr som isbjørn, sel og hvalross kan forsvinne, og varmeeffekten av Golfstrømmen kan bli redusert på grunn av alt ferskvannet fra isen.

Mange av verdens mest mangfoldige og produktive økosystemer ligger nær kysten. I de fleste land er det også ved kysten vi finner de største befolkningskonsentrasjonene – ca. halvparten av verdens befolkning bor i kystsonene, og mye av den økonomiske aktiviteten er konsentrert her. Hvis havnivået stiger med én meter, vil så mye som 80 prosent av Marshalløyene og 17,5 prosent av Bangladesh forsvinne under vann.

Temperaturøkningen ser også ut til å forandre tundraen i Sibir. Her er det permafrost. Permafrost betyr at det er tele i jorda året rundt. Når permafrosten forsvinner, vil store mengder metan bli frigjort. Metan er en drivhusgass som er verre enn CO2. Dette vil føre til en kraftig økning av drivhuseffekten.

 

Menneskeskapte endringer

Filosofi og etikk_ill.foto piper, forurensing, fabrikk, utslipp

Det har i mange år vært en diskusjon blant forskere om den globale temperaturøkningen som skjer i dag, skyldes menneskenes aktivitet, eller om den skyldes naturlige endringer. Klimaet på jorda har endret seg flere ganger. Det store flertallet forskere er enige om at utslippet av karbondioksid, CO2, som er skapt av mennesker, bidrar til å øke drivhuseffekten. Drivhuseffekten betyr at noe varmestråling slipper ut i atmosfæren, og dermed blir klimaet varmere. CO2 er en gass som fins i naturen og kalles for en drivhusgass. Den viktigste årsaken til utslipp av CO2 er forbrenning av kull, olje og gass. Når utslippene fra blant annet biler og industri øker, så øker også utslippene av denne gassen.

Den nest største årsaken til utslipp av drivhusgassen er behandlingen av regnskogene i verden. Når regnskogene brennes eller skoger hogges og rusk og rask råtner, frigjøres CO2 til atmosfæren.

 

FNs klimakonferanse

FNs klimapanel består av forskere fra hele verden. Disse legger jevnlig fram sine forskningsresultater, og det store flertallet er enige om at de klimaendringene vi har sett de siste 50 årene, i hovedsak er menneskeskapte.

I februar 2005 trådte den såkalte Kyoto-protokollen i kraft. Kyoto-protokollen er en avtale mellom 150 land om hvordan de skal redusere utslippet av drivhusgasser. Mange så denne avtalen som et første skritt på veien for å redusere de menneskeskapte utslippene, men det har skjedd lite etter 2005.

Filosofi og etikk_vindmølle

Har mennesket et ansvar for naturen?

Mennesket er en del av naturen og kan ikke leve uten den. De fleste religioner lærer at det er en gud som har skapt naturen og menneskene, og at menneskene er satt til å forvalte dette skaperverket. Også livssynshumanister ser på naturen som en verdi vi må forvalte på best mulig måte. Likevel ødelegges store deler av naturen, blant annet gjennom nedhogging av regnskog, store og giftige miljøutslipp gjennom industrien særlig i utviklingslandene, og gjennom store utslipp av klimagasser. Bruk av bil og fly er viktige kilder til utslipp av klimagassen CO2. Bakgrunnen for denne utviklingen er blant annet ønsket om et bedre og behageligere liv. Men hvis denne utviklingen fører til store miljøødeleggelser, har mennesket et ansvar for å stanse utviklingen?

 

? Hva mener du hver enkelt av oss kan gjøre for å unngå miljøødeleggelser?

 

Teknologiske utfordringer

Filosofi og etikk_ill.foto anlegg

Klimaendringene stiller store krav til ny teknologi. I minst tretti år til vil olje og gass være de viktigste energikildene i verden. Gjennom Kyoto-protokollen har mange land blitt enige om å redusere utslippene av CO2. Utslippene kan i hovedsak reduseres på to måter: Et land, for eksempel Norge, kan slippe ut like mye som i dag, men kjøpe kvoter fra andre land som ikke slipper ut så mye. På den måten kan de samlede utslippene holdes på dagens nivå. Eller Norge kan ta i bruk ny teknologi for å håndtere klimagassene og redusere utslippene.

Ved å fange CO2 fra det som kalles fossile brensler, som kull, olje og gass, og lagre det i bakken eller i havet, kan man unngå at utslippene går direkte opp i atmosfæren. På denne måten kan landet fortsette å utnytte kull, olje og gass, uten å bidra til den globale oppvarmingen.

 

Ny teknologi

Filosofi og etikk_solcellepanel

Forsknings- og utviklingsarbeid kan bidra til ny teknologi som reduserer utslippene av klimagasser. Samtidig kan virkemidler som miljøavgifter og kvotesystemer gjøre det mer lønnsomt å investere i teknologiutvikling. Noen eksempler på ny teknologi med lavere utslipp:

 • Fornybar energi som vindkraft, solenergi og kraftverk drevet av tidevann eller bølger gjør det mulig å produsere mer elektrisitet uten utslipp av klimagasser. I dag koster det mer å produsere slik kraft enn å produsere kull-, olje- og gasskraft. Men forskning kan bidra til å redusere kostnadene, og bedre metoder for å skaffe fornybar energi kan også gjøre det dyrere med vanlig kraftproduksjon.
 • Norske myndigheter satser sterkt på forskning omkring utskilling og lagring av CO2 fra gasskraftverk. Håpet er at gassen fra Nordsjøen kan gi elektrisk kraft uten utslipp av klimagasser til atmosfæren.
 • Det er ikke praktisk gjennomførbart å samle opp utslippene fra biler. Men forskning kan bidra til motorer som bruker bensinen mer effektivt, eller til å utvikle bedre elektriske biler. Det samme gjelder biler drevet med biobrensel eller hydrogen.

 

Sammendrag

 • FN arbeider for en bærekraftig utvikling.
 • 20 prosent av verdens befolkning bor i de rike, industrialiserte landene og står for hele 80 prosent av verdens forbruk.
 • FN har laget åtte tusenårsmål for å bekjempe fattigdommen i verden.
 • I de senere årene er det lagt vekt på etisk handel.
 • Norske regjeringer har de siste årene hatt som mål å avskaffe fattigdommen i Norge.
 • Middeltemperaturen på jorda øker, særlig på den nordlige halvkule.
 • De store klimaendringene er delvis menneskeskapte.
 • Forskning og ny teknologi kan redusere klimautslippene.

 

Husker du?

 1. Hva betyr bærekraftig utvikling?
 2. Hva er årsakene til fattigdommen i verden?
 3. Hva menes med etisk handel?
 4. Hvilke følger kan endringene i klimaet få?
 5. Hvordan kan ny teknologi hindre klimaendringene?

 

Til ettertanke

 1. På hvilken måte kan vi si at mennesket delvis har skyld i klimaendringene?
 2. Hva kan hver enkelt gjøre for å minske utslippet av klimagasser?

 

Til videre arbeid

 1. Undersøk hvor langt FN er kommet i å nå tusenårsmålene, og legg resultatene fram for klassen.
 2. Undersøk hva som gjøres for å redusere fattigdommen i Norge, og skriv et leserbrev der du får fram din mening om dette.

 

Begrep

 • Bistand - Bistand er nødhjelp ved humanitære kriser som sultkatastrofer eller naturkatastrofer, eller pengestøtte for å skape langsiktig økonomisk og sosial utvikling i fattige land.
 • En optimist - En optimist er en som tenker positivt om dei mulighetene som finnes i livet
 • Korrupsjon - Korrupsjon er å ta imot bestikkelser for å gjøre noe
 • Tundra - Tundra er flate myr- og grusstrekninger der telen aldri går ut. Tele er frost i jorda.
 • Økologisk - Begrepet "økologisk" kan ofte bli brukt om et produkt eller en handling som har liten økologisk påvirkning på naturen.
 • Økosystem - Et økosystem er en vitenskapelig beskrivelse av hvordan planter og dyr innenfor et geografisk område er avhengige av hverandre for å overleve.