Hinduismens historie

 

Foto Hist hind 1

 

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

•      gi en oversikt over viktige historiske hendelser i hinduismen

 

Hinduismens historie

Hinduismen er en religion med flere forskjellige og svært gamle røtter. Én av røttene går tilbake til Indussivilisasjonen, en gammel sivilisasjon med byer, handel og statsledelse som eksisterte i perioden 3000–1700 f.Kr. og strakte seg langs elva Indus i dagens Pakistan og østover langt inn i dagens India. En annen av røttene går tilbake til grupper av indoeuropeiske innvandrere som kom til området ca.1500 f.Kr.

Hist hind 2

I motsetning til de andre religionene som det arbeides med i KRLE, har hinduismen ingen bestemt grunnlegger eller kirkeorganisasjon. Et nøkkelord når vi skal prøve å forklare og forstå hinduismen, er mangfold. Sør-Asia har mange forskjellige folkegrupper, språk og kulturer. Det religiøse livet har utviklet seg med bakgrunn i mer eller mindre lokale tradisjoner. Hinduismen er derfor et samlenavn på de fleste av de religiøse tradisjonene som ikke hører til en annen religion, som for eksempel buddhismen eller kristendommen.

Det er vanlig å dele utviklingen av hinduismen inn i fire hovedperioder. I hver av disse periodene kommer det inn nye tanker som har vært med på å forme dagens hinduisme. Dette er en grov og svært forenklet framstilling, og det er ikke plass til å få fram hele mangfoldet i denne utviklingen her.

 

Vedisk periode

Hist hind 3 Felles for alle retningene innenfor hinduismen er at de regner tekstgruppen Veda som hellige tekster som er åpenbart fra Gud. Når noe er åpenbart fra Gud, betyr det at Gud på en eller annen måte har gitt det til menneskene. Disse tekstene ble ikke skrevet ned før mye senere.

Ca.1200 f.Kr hadde vedisk religiøs tradisjon slått rot i India. På denne tiden var det særlig læren om at det fantes en evig verdensorden som skulle opprettholdes gjennom ofringer til guder og gudinner, som var viktig. Verdensordenen besto av regler eller lover som gjaldt for alt, for universet, naturen og alt levende. Alle ting hadde regler for hvordan de skulle være. Det gjaldt å følge disse reglene slik at det ikke ble kaos i verden.

Det utviklet seg en lære om at menneskene var delt inn i tre klasser: prester, krigere og bønder og handelsmenn. Menneskene i disse klassene hadde bestemte oppgaver som de skulle utføre i samfunnet. De skulle følge de reglene for rett handling som gjaldt for dem. Sammen med prestenes ofringer var de med på å opprettholde den evige verdensordenen. Denne tanken er fortsatt viktig i deler av hinduismen.

 

Asketiske grupper

Hist hind 4

En asket er en person som ikke bryr seg om materielle ting, og som prøver å få innsikt i tilværelsen gjennom ulike øvelser, yoga og meditasjon. Den vediske religionen spredte seg fra Nord-India og sør- og vestover over en periode på flere hundre år. På 700-tallet f.Kr. oppsto det egne asketiske grupper i deler av India. Disse gruppene mente de kunne komme fram til sann viten om hvordan verden og menneskene var, ved hjelp av askese og meditasjon. De mente at menneskene ble gjenfødt et utall ganger. Menneskets handlinger avgjorde hva man ble gjenfødt som. Etter hvert ble også mange fra presteklassen med i disse asketiske gruppene. I tekster fra denne tiden finner vi tre sentrale tanker eller ideer som ble viktige i hinduismen. Det er tanken om:

 • karma – menneskenes handlinger og følgen av disse
 • samsara – gjenfødelse, læren om at alle levende vesener blir født på nytt og på nytt
 • moksha – frelse eller løsrivelse fra gjenfødelse.

 

? Hvilke følger får dine handlinger for deg?

 

Bhaktibevegelsen

Hist hind 5

Bhakti betyr hengivelse. Å hengi seg til noe betyr å bruke tid og krefter på det. Rundt vår tidsregning oppsto det grupper som tilba en bestemt hovedgud. Ved å rette all sin oppmerksomhet mot én gud kunne man oppnå frelse. Nå var det ikke bare de øverste klassene eller asketene som kunne bli frigjort fra gjenfødelse. Alle, uansett klasse og kjønn, kunne oppnå dette gjennom tilbedelse. Vi kan finne røttene til tanken om tilbedelse av en bestemt gud i Bhagavadgita, eller Herrens sang, som den også kalles.

Det var særlig gudene Vishnu og Shiva som ble gjenstand for en slik tilbedelse, senere også Gudinnen. Hinduene som dyrker Gudinnen, ser de forskjellige gudinnene som ulike former av én gudinne, Henne. Mange nye elementer i hinduismen kom til uttrykk gjennom fokuseringen på én gud. Disse elementene er sentrale i hinduismen i dag:

 • puja – et tilbedelsesritual som foregår både i hjemmet og i tempelet
 • store tempelkomplekser knyttet til gudene
 • gudestatuer
 • pilegrimsferder og nye festivaler eller høytidsfeiringer

 

Hist hind 6 Den første bhaktibevegelsen var knyttet til at hinduene skulle utføre sine plikter med den ene guden i tankene. Fra 600-tallet e.Kr. endret dette seg til at det var nok å tilbe guden med kjærlighet og oppmerksomhet. Det ble lagd dikt som uttrykte lengselen og kjærligheten til guden man tilba. Disse diktene ble lagd av de såkalte dikterhelgenene, som var både kvinner og menn. Diktene ble først skrevet på folkespråket tamil. Senere spredte bevegelsen seg til nye områder, og det ble skrevet dikt både på hindi og på andre språk. Diktene ble svært populære, og dikterne fikk status som helgener.

 

 

 

Fremmede herskere

Hist hind 7

Fra slutten av 600-tallet og framover ble India angrepet av ulike muslimske ledere. I perioder fram til midten av 1700-tallet var hele eller deler av India under muslimsk herredømme. Hinduismen som religion besto likevel. Fra midten av 1700-tallet var det britene som fikk større og større innflytelse og gjorde etter hvert det som i dag er India, Pakistan og Bangladesh til engelsk koloni. I 1947 ble India og Pakistan selvstendige stater. Øst-Paksistan løsrev seg fra Pakistan og ble egen stat under navnet Bangladesh i 1973.

       

Sammendrag

Hist hind 8

 • Hinduismen har noen av sine røtter i Indussivilisasjonen 3000–1700 f.Kr
 • Veda er navnet på de hellige tekstene i hinduismen.
 • På 700-tallet f.Kr. oppsto det asketiske grupper. Disse trente opp viljen og tanken gjennom yoga og meditasjon.
 • På 600-tallet e.Kr. oppsto bhaktibevegelsen der man skulle hengi seg til én gud.
 • Fra slutten av 600-tallet ble India angrepet av muslimske ledere og var til dels under muslimsk herredømme fram til 1700-tallet.
 • England og andre europeiske makter opprettet kolonier fra 1700-tallet.

 

Husker du?

 1. Hvilke røtter har hinduismen?
 2. Hva er en asket?
 3. Hva er bakhtibevegelsen?

 

Til ettertanke

Hvorfor tror du bakhtibevegelsen ble så populær blant vanlige hinduer?

 

Til videre arbeid

Lag et miniforedrag om asketer i dag.

 

 

Bildesamling

Begrep

 • Askese - Askese er å avholde seg fra materielle goder, for eksempel å spise og drikke bare for å overleve
 • Bhakti - Bhakti betyr hengivelse. Å hengi seg til noe er å bruke tid og krefter på det. Innenfor bhaktibevegelsen retter man oppmerksomheten mot, og tilber, en hovedgud.
 • Meditasjon - Meditasjon betyr stille ettertanke. Det er mange former for meditasjon.
 • Yoga - Yoga er mentale og kroppslige øvelser. Målet er å skape ro og konsentrasjon. Det finnes svært mange retninger innenfor yoga. Utgangspunktet er i hinduisme og buddhisme for å få kontroll over det mentale og kroppslige livet.