Nyreligiøsitet

 

N 1

? Hva vet du om nye religiøse bevegelser i Norge i dag?

Hva skal du lære?

Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

 • gjøre rede for nye religiøse bevegelser
 • samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion

 

Hva er nyreligiøsitet?

Nyreligiøsitet omfatter nye religioner og nye religiøse bevegelser som er oppstått i løpet av de siste 150 årene. Mednye religioner mener vi trossamfunn som har et klart trosinnhold og ritualer, og som har medlemmer og en ledelse. Med bevegelser mener vi ulike grupper som har en del felles, eller som arbeider for samme mål. Eksempler på bevegelser er kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen. Mange mennesker i Norge i dag er påvirket av trekk fra nyreligiøse retninger. Statistikken viser at

 • hver fjerde til femte nordmann tror på reinkarnasjon og astrologi. Reinkarnasjon betyr gjenfødelse. Astrologi er læren om himmellegemers innvirkning på det som skjer på jorda
 • ved tusenårsskiftet trodde tre av fire nordmenn at det fantes en gud, selv om denne guden sjelden ble identifisert med Kristus
 • hele 50 prosent tror på en form for himmelrike, mens bare 5 prosent tror det fins et helvete

Kilde: Moderne religiøsitet av Geir Winje

 

Nye religioner

N 2

Noen av de nye religiøse retningene som vokser raskt, er knyttet til naturreligioner. Moderne naturreligioner inneholder flere trekk vi kan kjenne igjen fra de gamle naturreligionene. I urfolks naturreligioner trodde menneskene at alt i naturen hadde sjel. Spesielle trær, fjell og steiner var boliger for ånder eller guder. Men også sola, vinden og tordenen var guddommelige makter. I denne kulturen ble den religiøse lederen kalt sjaman. Sjamanen var også den som hadde medisinsk kunnskap. Gjennom å slå på en tromme, synge og danse kunne sjamanen komme i transe. Da kunne sjelen komme ut av kroppen og reise til andre verdener, enten gudeverdenen eller de avdødes verden. På denne reisen fikk de hjelp av ulike hjelpedyr.

 

 

? Hvilke førkristne religioner kjenner du til der sjamanen var viktig? 

 

Wicca

Wicca eller heksekunst er en moderne naturreligion som etter hvert har fått en viss utbredelse i den vestlige verdenen, også i Norge. Det er en religion som legger vekt på at menneskene skal leve i harmoni med jorda og alt levende. Tilhengerne søker kontakt med gudene i den åndelige verdenen. Vi kan si at Wicca er en mysteriereligion der man må gjennom en innvielse i ulike mysterier før man blir medlem. Både kvinner og menn kalles hekser. En kvinne blir heks og prestinne, og en mann blir heks og prest. For å bli med i Wicca må man selv be om det. Man må være over 18 år og ha vist at man er moden nok til å bli innviet.

Wicca ærer førkristne guddommer. Disse kalles gud og gudinnen, men de har mange navn. De fleste heksene ber til Den Trefoldige Gudinne, som ofte symboliseres ved månen, og Den Hornede Gud, som blir sett på som den livgivende Sol. Den Hornede Gud må ikke sammenliknes med djevelen. Hekser tror ikke på djevelen.

Med hensyn til jorden og alt levende følger tilhengerne av Wicca denne regelen: «Gjør hva du vil, men skad ingen.» Dette er en regel som medlemmene prøver å følge.

Wicca har ingen felles læresetninger eller hellige skrifter, men mange ritualer som er felles for de ulike menighetene. Det er vanlig at hekser danner små grupper som utfører ritualer sammen. Et av de viktigste religiøse målene er å oppleve det de kaller Mysteriet – enheten mellom livet og kilden til liv.

 

Alternativbevegelsen

På slutten av 1900-tallet utviklet det seg en bevegelse som gikk under navnet New Age. Bevegelsen er bygd opp av enkeltpersoner og ulike nyreligiøse grupper. Denne bevegelsen har ingen felles organisasjon. I Norge er mange knyttet til tidsskriftet Visjon, som organisasjonen Alternativt Nettverk gir ut. Vi bruker begrepet alternativbevegelsen om disse gruppene.

Betegnelsen New Age viser til at tilhengerne mente vi nå var kommet til en ny tidsalder. Denne tidsalderen ville stå i Vannmannens tegn. Dette hadde de funnet ut gjennom astrologien. Astrologi er læren om planetenes og stjernenes innvirkning på jorda og menneskene. Vannmannens tidsalder vil være preget av et helhetlig syn på verden og menneskene: Alt henger sammen. Derfor har også alle mennesker et felles ansvar for helheten. Et slikt helhetlig syn på verden kalles holisme og ble et viktig kjennetegn på mange av gruppene. Holistisk forbund er en ny livssynsorganisasjon som har sine røtter i alternativbevegelsen.

 

Selvutvikling

Utvikling av det enkelte menneske teller av «selvet» er et annet viktig trekk ved alternativbevegelsen. Mennesket blir sett på som hellig, og den enkelte har ansvar for og en plikt til å utvikle seg selv. Her ser man hele mennesket, det åndelige og det fysiske, i en sammenheng. I det moderne samfunnet må mennesket ha flere roller, utnytte muligheter som fins og hele tiden prøve å ha det bra med seg selv. Mange innenfor alternativbevegelsen tenker at det fins et høyere selv som er uforanderlig, mens menneskets ego eller personlighet forandrer seg. Det blir et mål å utvikle seg åndelig slik at man kan komme i kontakt med det uforanderlige selvet.

 

Reinkarnasjon

Reinkarnasjon eller gjenfødsel er et annet begrep som kjennetegner mange av gruppene i alternativbevegelsen. Begrepet er hentet fra buddhisme og hinduisme. Selvet vil kunne utvikle seg gjennom mange liv. Ideen om karma, det at en persons handlinger avgjør skjebnen i den neste tilværelsen, er sentral. Tanken om karma kan hjelpe til å forstå hvorfor man er den man er i dag. Noen tror at for eksempel hypnose kan hjelpe et menneske til å få tilgang til sine tidligere liv og kanskje forklare hvorfor personen er blitt slik han eller hun er. De fleste innenfor alternativbevegelsen er ikke så opptatt av framtidige liv.

 

Yin og Yang

Innenfor alternativbevegelsen finner vi også ideer hentet fra kinesisk religion. Det er ideen om yin og yang, de kvinnelige og mannlige kreftene som må være i balanse for at man skal ha et godt liv. I mennesket er energien konsentrert i punkter som henger sammen. Akupunktur går for eksempel ut på å åpne energikanalene mellom punktene sånn at mennesket også fysisk er i balanse.

 

Ansvar for miljøet

Mange i alternativbevegelsen er opptatt av miljøet og det ansvaret menneskene har for Moder Jord. Siden de mener at alt henger sammen, må menneskene ta vare på miljøet og arbeide mot miljøforurensning. Mange grupper støtter eller driver selv økologisk landbruk, og de er opptatt av å spise økologisk dyrket mat. I et økologisk landbruk brukes det ikke kunstig gjødsel eller kjemiske sprøytemidler.

 

Alternativbevegelsen og ulike praksiser

Det fins ingen felles ideer som forener alle de ulike gruppene og menneskene innenfor alternativbevegelsen. Når det gjelder praksis, er mangfoldet kanskje enda større.

Begrepet kanalisering brukes om troen på at man kan motta budskap fra andre verdener og vesener. Innen alternativbevegelsen opererer man ikke med noe absolutt skille mellom mennesket og andre vesener. Budskapet kan komme fra for eksempel engler, ånder, guder, avdøde mennesker og utenomjordiske vesener. Budskapene som mottas, handler ofte om noe som angår hele eller deler av menneskeheten. Det kan være at vi må ta bedre vare på jorda, eller at vi må endre oss og ta bedre vare på hverandre, men det kan også handle om skjulte verdener, om hvordan vi skal kontrollere våre tanker, eller om hvordan man skal få suksess i dette livet. De som mottar budskapet, går gjerne inn i en form for transe. En annen, budbringeren, tar kontroll over personen, og denne blir «tvunget» til å fortelle om eller skrive ned budskapet.

 

Menneskets personlighet

Det å analysere et menneskes personlighet og finne ut hva som vil skje med ham eller henne i framtiden er en viktig praksis for mange innenfor alternativbevegelsen. I dette arbeidet brukes mange teknikker. Astrologi står svært sentralt i mange grupper. Astrologien bygger på kunnskap om hvordan planeter og stjerner sto i forhold til hverandre i det øyeblikket man ble født. En astrolog mener da å kunne si hvilken personlighet du har, og hva framtiden vil bringe. Astrologien er kjent fra flere årtusener tilbake og står sentralt i flere store religioner, for eksempel hinduismen. Også mange som ikke er med i noen alternativbevegelse, er opptatt av astrologi og vet i hvert fall hvilket stjernebilde de er født i.

Andre teknikker for å finne ut noe om menneskets personlighet og framtid er å lese i hånden og å bruke tall og bokstaver i navnet for å se hvordan disse står i forhold til hverandre. Bruk av tarotkort er nesten like vanlig som astrologi innenfor alternativbevegelsen. Tarotkortene har bilder som symboliserer verdier, sammenhenger og meninger. De legges og kan tolkes for å si noe om framtiden. Men det er ikke dermed sagt at framtiden vil bli slik. Tolkningen gir rom for at mennesket kan arbeide med seg selv og sin personlighet for å styrke eller svekke en framtidig utvikling.

 

Personlig vekst

Sentralt i alternativbevegelsen er menneskets personlige, åndelige vekst. For å utvikle seg og ha det bra med seg selv bruker mange yoga, meditasjon og mantraer. De dyrker det åndelige i seg eller ulike gudinner og guder. Mange går på kurs og leser bøker om utvikling av menneskets åndelighet. For å kunne utvikle sin åndelighet er det også viktig at kroppen har det godt. Mange bruker derfor alternativ medisin, som homøopati, akupunktur og ulike former for massasje. Også mange som ikke er med i noen alternativbevegelse, er opptatt av psykisk og fysisk velvære og kan benytte seg av både alternativ medisin og forskjellige former for massasje.

 

Sammendrag

 • Alternativbevegelsen oppsto i siste halvdel av 1900-tallet.
 • Bevegelsen består av mange forskjellige grupper.
 • Mennesket er hellig, og hver enkelt person har ansvar for å utvikle seg.
 • Moderne naturreligioner er en del av alternativbevegelsen.
 • Reinkarnasjon og karma er viktige begreper for mange nyreligiøse.
 • Astrologi og alternativ medisin er viktige deler av den nyreligiøse bevegelsen.

 

Husker du?

 1. Hva er nyreligiøsitet?
 2. Hva er Wicca?
 3. Hvem er Den Trefoldige Gudinne og Den Hornede Gud?
 4. Hva er yin og yang?
 5. Hvorfor er astrologi viktig i alternativbevegelsen?

 

Til ettertanke

 1. Hva mener du om bruk av kjemiske sprøytemidler i landbruket?
 2. Hva mener du om at himmellegemer har betydning for hva som vil skje med deg?

 

Til videre arbeid

 1. Lag en illustrasjon til begrepet kanalisering.
 2. Lag en disposisjon til et miniforedrag om alternativbevegelsen.