Er mennesket mer enn dyr?

M 1

Hva mener du kjennetegner et menneske? 

 

Hva skal du lære?


Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

•      beskrive hovedtrekkene ved naturalismen som livssyn

 

Hva naturalismen er

M 2

Naturalisme kommer fra det latinske ordet natura, som betyr naturlig egenskap, ting eller element. Naturalismen er et livssyn som ble utviklet på 1800-tallet.

Naturalistene mener at det eneste som eksisterer, er det vi kan oppfatte med sansene våre, og som vi kan kontrollere gjennom vitenskapelige eksperimenter og forskning. Hvis det er ting som hender i naturen som vi ikke kan forklare, mener de det skyldes at vitenskapen ikke er kommet langt nok. Gjennom forskning vil vitenskapen utvikle nye metoder slik at alle naturfenomener etter hvert kan bli forklart. Det fins ingen gud eller andre åndelige krefter. Naturalismen er derfor et ateistisk livssyn.Naturalistene legger vekt på finne eller avdekke hvilke lover som gjelder i naturen. Denne kunnskapen har ført til at vi har utviklet en teknologi som gjør at mennesket kan beherske naturen i stadig sterkere grad. Naturalistene er ikke bare opptatt av naturlovene, men også av hvilke lover som styrer den økonomiske utviklingen og utviklingen i samfunnet.

 

Vet du at I dag arbeider forskere blant annet med metoder som de håper vil gjøre mennesket i stand til å kontrollere og styre orkaner dit de gjør minst skade.

M 3

Menneskesyn

M 4

M 5

Naturalismen ser på mennesket som en del av naturen og som den mest avanserte dyrearten på jorda. Bakgrunnen for dette er utviklingslæren som først ble presentert av Charles Darwin. Han hevdet at alle former for liv kjemper for å overleve i naturen. Bare de formene som best tilpasser seg, kan overleve, mens de andre dør ut.

M 6A

Mennesket er et resultat av en lang utviklingsprosess. Det står øverst på stigen over de andre dyreartene på grunn av sin store hjerne og intelligens, men naturalistene mener at det ikke er noen kvalitetsforskjell mellom mennesker og dyr. Det er bare snakk om grader.

M 6

      

Mange mennesker som tror på en gud, mener også at utviklingslæren kan være riktig, men at det er Gud som står bak.

Mennesket er også underlagt lover for utviklingen og er bare et produkt av arv og miljø. Arveanlegget eller genene legger forutsetningen for hva mennesker kan gjøre, og for hvordan vi er.Noen naturalister mener at mennesket, som andre dyr, egentlig ikke har frie valg. Det vi gjør, er bestemt av de forutsetningene vi har og det samfunnet vi lever i. Det viktige for naturalistene blir å finne ut hvilke forhold som påvirker menneskets utvikling. Gjennom genforskning kan vi finne ut hvilken funksjon de forskjellige genene har, og det gir mulighet til å tilpasse mennesket bedre til det samfunnet vi lever i.

Det miljøet mennesket vokser opp i og som omgir det, er også viktig for menneskets utvikling. En del naturalister mener at det ikke fins indre årsaker til menneskets atferd. Når mennesket vokser opp i et godt miljø, vil det også få det bra. Hvis det er noe mennesket ikke får til, for eksempel når det gjelder oppførsel sammen med andre, så kan det læres. Grunnen til at noen blir kriminelle, skyldes derfor at de har vært utsatt for en dårlig påvirkning fra andre eller har hatt dårlige oppvekstvilkår.

M 7

? Hvorfor tror du at noen mennesker blir kriminelle?

 

En annen som har påvirket det naturalistiske synet, er psykologen Sigmund Freud. Han så mennesket som et resultat av sine drifter og lyster, særlig seksualdriften. Hvis mennesket får tilfredsstilt sine drifter og lyster, vil det vokse opp og bli lykkelig og harmonisk. Hvis driftene blir undertrykt gjennom oppdragelsen eller av samfunnet rundt, kan menneskesinnet bli skadet.

Freud mente at mennesket hadde forskjellige forsvarsmekanismer mot det som var ubehagelig. En slik forsvarsmekanisme var å fortrenge det ubehagelige. Dette ble da lagret i underbevisstheten og kunne påvirke hvordan mennesket senere handlet. Freud mente at det gikk an å avdekke hvordan menneskesinnet var gjennom psykoanalyse.

M 8

Rett og galt

M 9

Innenfor naturalismen fins det ikke noen regler eller normer som er absolutte og evige. Naturalistene forsvarer for eksempel ikke et absolutt menneskeverd. Hva som er rett og galt, endrer seg over tid. Det er viktig at vitenskapen vil kunne legge fram nok fakta til at mennesket kan treffe de rette avgjørelsene. En del naturalister åpner for å vurdere mennesker ut fra hvilken verdi de har. Uttrykk som «enhver er sin egen lykkes smed» innebærer et syn på at mennesket må klare seg selv og ikke er avhengig av andre.

 

Sammendrag

  • Naturalismen oppsto på 1800-tallet.
  • Det viktigste er å avdekke lovene i naturen, økonomien og samfunnet.
  • Det fins ingen gud eller andre krefter utenfor naturen som kan erfares.
  • Mennesket er den dyrearten som har utviklet seg lengst.
  • Naturalismen har ingen moralske regler som er evige.

 

Husker du?

  1. Hva mener naturalistene er det eneste som eksisterer?
  2. Hvordan ser naturalistene på mennesket?
  3. Hvilke to vitenskapsmenn har vært særlig viktige for naturalismen?

 

Til ettertanke

Noen mener fri barneoppdragelse, med færrest mulig regler, er det beste for et barn. Hva mener du om det?

 

Til videre arbeid


Skriv en tekst med overskriften «Er mennesket mer enn et dyr?». Få fram om du støtter eller tar avstand fra et naturalistisk syn.

Begrep

  • Ateist En ateist er en som mener at det ikke eksisterer noen gud